Conference

Article
การตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์อิสระในดินและผลกระทบที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบไม่ไถพรวน
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2009 - 9 ธันวาคม 2011
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-