การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ แบบบูรณาการ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, inนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร, "Efficiency of Glomus aggregatum, Azotobacter, Azospirillum and Chemical Fertilizer on Growth and Yield of Single Cross Hybrid 4452 Maize", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 789-799
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "การตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์อิสระในดินและผลกระทบที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบไม่ไถพรวน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 ธันวาคม 2009 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชื้อ Azospirillum brasilense และ A. lipoferum", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย