Conference

Article
ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. อัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
Conference
การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
1 - 2 ธันวาคม 2011
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-