Conference

Article
การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในกากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กรกฎาคม 2011
Location
-
DOI
ฺBA07
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยูไบโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อลดความเป็นพิษของเมล็ดสบู่ดำก่อนมำไปหีบน้ำมันสำหรับภาครัฐและประชาชนทั่วไป,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2015