Conference

Article
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Family Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุกในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 ต.ค. 2007 - 20 ก.ย. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่อง พืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในประเทศไทย,1 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016