Conference

Article
การเปรียบเทียบแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์โครงถักเหล็กหน้าตัดรูปท่อกลม
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 (วิศวกรรมโยธากับการเผชิญวิกฤตปัญหาโลก) (ISBN: 9789741114634)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-