Conference

Article
การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย
Conference
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554
Class
ชาติ
Date
28 มกราคม 2011
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
Vol.1
Related Link
-