Conference

Article
ผลของกระบวนการเอกซทรูดชันต่ลักษณะและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยจากข้าวกล้องงอก
Conference
The 6th conference on Thailand- Taiwan academic cooperation
Class
นานาชาติ
Date
15 พฤศจิกายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
0
Related Link
-