Conference

การประชุมวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
ชาติ
20 - 22 ตุลาคม 2010
อ. เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208499 ชื่อวิชา Mechanical Engineering Project,1 ต.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208499 ชื่อวิชา Mechanical Engineering Project,16 พ.ย. 2011 - 31 มี.ค. 2012