Conference

ความแปรปรวนในด้านความก้าวร้าวของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่แยกมาจากพริก
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (ISBN: 0000000000)
ชาติ
11 - 14 พฤษภาคม 2010
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
-
-