Conference

Article
Effect of starch solid and plasticizer concentrations on physical and mechanical properties of White Adlay film
Conference
การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
Class
ชาติ
Date
9 - 11 กันยายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)