Conference

ศึกษาการเกิดคาวิเทชั่นบนไฮโดรฟอยด์โดยการจำลองแบบ Computational Fluid Dynamics
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ชาติ
16 - 17 กันยายน 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-