ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Atmospheric corrosionAUVBEMBiomimeticsCarburizationCavitationCFDCorrosionCorrosion DamageCorrosion Mitigation ApproachesDegradationDeveloped AreaEconomic ConsiderationEngineering EconomyFlapping foilGorlov turbineHelical tidal turbineHigh Temperature DegradationhomographyHydrodynamicsHydrofoilHydrokinetic turbineJournal bearingLow Carbon SteelMarine applicationMarine Renewable EnergyMicrostructureOcean energyOpenwater characteristicsOscillating finParallel ManipulatorPorpoising foilPotential flowPreheater TubePropulsionRenewable energyRustRust EvolutionSandwich beamSandwich StructuresteelSteel-concrete compositeStewart PlatformStiffener platestiffnessStiffness matrixstrengthsulfur-containing environmentsuperhydrophobic filmsurfacesurrogate modelThermal elastohydrodynamic lubricationThree phase motortitaniumtotal orientationTranspirationTranspiration velocitiesTranspiration velocityTransverseTurbulence Model for Naval Architecture and Marine EngineeringturbulentUNDERWATER GLIDERunderwater roboticsUnderwater VehicleUnmanned surface vehicleValidated resultsVelocityVOFVolume of fluidsWater JetWater vapourWater WaveWaterway Tourismwave energywave energy converterการแตกร้าวขณะร้อนการท่องเที่ยวทางน้ำการทำนายการกัดกร่อน เหล็กกล้าผสมต่ำ จลน์ศาสตร์ของการกัดกร่อน สนิม การประหยัดพลังงานการปรับปรุงโครงสร้างการเสื่อมสภาพการอบชุบที่อุณหภูมิต่ำยิ่งยวดการออกแบบกำลังม้า (Horse Power)ข้อต่อรับการเฉือนคลื่นน้ำความต้านทานเรือความต้านทานเรือ (Ship Resistance)คอนเกรีตคานแซนวิซจลน์ศาสตร์ของการกดักร่อนจุดบกพร่องเรือเรือจำลองเรือประมงเรือพลังงานแสงอาทิตย์เรือไฟฟ้าแรงต้านทาน (Resistance)ล้อ ราง เรือโลหะผสม

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)