Conference

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนิสิตในวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179597 ชื่อวิชา Seminar,17 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนิสิตในรายวิชาบริโภคศึกษา สาขาวิชาธุรก แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 1 มี.ค. 2011