Conference

การออกแบบรูปทรงใบพัดสำหรับเครื่องกังหันพลังน้ำขนาดเล็กชนิดไหลในแนวแกน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-