Conference

Article
ระบบบริหารจัดการโปรเจคภายในองค์กรด้วยโอเพ่นซอร์ส Redmine
Conference
การประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010
Class
ชาติ
Date
10 - 12 พฤษภาคม 2010
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-