Person Image

  Education

  • M.Ed.(Cirriculum and Teaching), Bijing Language and Culture University, จีน, 2552
  • อ.บ.B.A. (ภาษาจีนChinese), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของฉัตกฤษ

  Conference

  การนำเสนอบทความของฉัตกฤษ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

  Publish Year International Conference 1
  2014 inนางสาวฉัตกฤษ รื่นจิตต์, อาจารย์, inนายณัฐวรรษฐ์ ตั้งฤทัยวานิชย์, อาจารย์, "Motivations for Studying Chinese of Thai Non-Chinese Major Students in the Advanced Class", การประชุมนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2557 หัวข้อ "บทบาทของจีนที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน", 12 กุมภาพันธ์ 2014, เชียงราย ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520276]