ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2001

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2001

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2001

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2001

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2001

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2001

0

Award

รางวัล ปี 2001

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2001 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจสภาพและพฤติกรรมการใช้เครื่องรีดนม ตลอดจนสุขลักษณะในการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, exคมเดช จีนะเจริญ, exชาติชาย ม่วงภูเขียว, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exอรชุน ส่งจิตต์สวัสดิ์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&BudgetYear=2001]