ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

Publish Year International Journal 23
2020 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายระวี อยู่สำราญ, exนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the pathogenicity of Francisella orientalis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Asian seabass (Lates calcarifer) and largemouth bass (Micropterus salmoides) through experimental intraperitoneal infection.", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 9, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 1097-1106
2020 exPanchiwa Komol, exSawitri Sommanosak, exParima Jaroensrisuwat, exAnuwat Wiratsudakul, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Spread of Rabies Among Dogs in Pranburi District, Thailand: A Metapopulation Modeling Approach", Frontiers in Veterinary Science , ปีที่ 7, ฉบับที่ 570504, พฤศจิกายน 2020
2020 exPaweena Aendo, exRamnaree Netvichian, exSutha Khaodhiar, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Pb, Cd, and Cu Play a Major Role in Health Risk from Contamination in Duck Meat and Offal for Food Production in Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 198, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 243-252
2020 exNguyen T. T. Dung , exBao D. Truong , exNguyen V. Cuong , exNguyen T. B. Van , exDoan H. Phu, exBach T. Kiet, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVo B. Hien, exGuy Thwaites, exJonathan Rushton, exJuan Carrique-Mas , "A survey of retail prices of antimicrobial products used in small-scale chicken farms in the Mekong Delta of Vietnam", Globalization and Health, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 8-8
2020 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Longitudinal survey of Campylobacter and Salmonella isolates from free-grazing, laying duck flocks in lower central provinces, Thailand.", Agriculture and Natural Resources., ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 17-24
2020 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exSuruk Udomsom, exKittiya Thunsiri, "Dental pulp stem cells for tissue-engineered heart valve", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 12, เมษายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1554-1557
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSchukken, YH, exSrithanasuwan, A, exSuriyasathaporn, W, "Molecular epidemiology of Streptococcus uberis intramammary infections: Persistent and transient patterns of infection in a dairy herd", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 3565-3576
2020 exMs. Piriyaporn Thiendedsakul, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative liver metabolic enzyme activity of cytochrome P450 and glutathione-S-transferase in crocodile (Crocodylus siamensis) and livestock", Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, ปีที่ 235, ฉบับที่ -, กันยายน 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 1-108784-6
2020 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, Thailand", Songklanakarin Journal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 766-770
2020 exสพ.ญ.ชนิกานต์ พ่วงทอง, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with Intermittent Neck Stiffness", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 103128-1-5
2020 exน.ส. ดารกา ทองไทยนันท์, exNanthanida Mongkol, exKultida Jiamsomboon, exSarocha Suthisawat, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exYong Poovorawan, exGittiyaporn IEAMSAARD, exBencharong Sangkharak, exKanokwan Taruyanon, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exผ.ศ. ดร. กอบพร บุญนาค, "Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1228-1233
2020 exNeeranoot Detcharoenyos, inนางสาวศจิกา สีงาม, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Therapeutic approach and management of generalized tetanus in dog", Veterinary Practitioner, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 80-83
2020 exนส. พิชญา สัตติวงศ์ชัย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction Methods", International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 1465-1474
2020 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนายสิทธิพร โพธิธีรบุตร, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, "Contamination factors associated with surviving bacteria in Thai commercial raw pet foods", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1988-1991
2020 exKandel, S, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJenjaroenpun, P, exUssery, DW, exNookaew, I, exRobeson, MS, exWongsurawat, T, "16S rRNA Gene Amplicon Profiling of Baby and Adult Captive Elephants in Thailand", MICROBIOLOGY RESOURCE ANNOUNCEMENTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2020, หน้า e00248-20
2020 exChuaychoo, B., exKositanont, U., exNiyomthong, P., exRittayamai, N., exSrisuma, S., exRattanasaengloet, K., exWongsrisakunkaew, W., exThongam, J., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Comparison of immunogenicity between intradermal and intramuscular injections of repeated annual identical influenza virus strains post-pandemic (2011-2012) in COPD patients", Human Vaccines and Immunotherapeutics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1371-1379
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exParinya Phawaphutayanchai, exNirut Aiyara, exKatharina Bobe, exAd Vos, exVirginia Friedrichs, exThomas M?ller, exConrad M. Freuling, exKaroon Chanachai, "Humoral Immune Response of Thai Dogs after Oral Vaccination against Rabies with the SPBN GASGAS Vaccine Strain", Vaccines , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 1-14
2020 exนายแมนเมือง มะลิซ้อน, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางสิริพร วรรณชาติ, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Effects of dietary mixed herbal extracts product supplementation on fatty liver hemorrhagic syndrome protection and productive performances of broilers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 485-490
2020 exManaporn Kosornsri, exWarattha Boontuboon, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Surgical Treatment of an Ectopic Ureter in a Dog", Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2020, หน้า 240-243
2020 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, "Airborne bacteria and affordable air purifiers in small-animal hospital, Thailand", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 479-486
2020 inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, exWalaipan Songsuwankit, exAnassaya Jaidee, exNeeranoot Detcharoenyos, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Asian elephant (Elephas maximus) suffering from lightning strike successfully treated by integrative veterinary medicine", Journal of Zoo and Wildlife Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1067-1071
2020 exPajitra HENGTRAKUL, exPasinee SUDLAPA, ex Nattawan CHAISURAT, exSasawat SODSAENGTHIEN, exChonchayan CHAMNANKIJ, exSakhon NOIMOON, exChainarong Punkong, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand", The Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1808-1815
2020 inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, exDuy Do Tien, exRoongroje Thanawongnuwech , "The Future of the Pig Industry After the Introduction of African Swine Fever into Asia", Animal Frontiers, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 30-37
Publish Year National Journal 6
2020 exอำภารัตน์ พัสว่าง, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "ผลของเกลือบิวทิเรตต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้ และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในไส้ตันของไก่เนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 733-742
2020 exทีปกร อดุลย์เกษม, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ภาวะเครียดจากความร้อนรบกวนหน้าที่ของภูมิคุ้มกันในโคนม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 47-60
2020 exกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ต่อจุลชีพก่อประโยชน์ในลำไส้สัณฐานวิทยาของลำไล้เล็ก และประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในลำไล้เล็กส่วนปลายของไก่ไข่", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 23-34
2020 exวนัชพร อมรองอาจ, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรียในโคนมจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 11-22
2020 exภาสวัฎ ทำมาหากิน, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของภาวะความเครียดจากความร้อนต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของโคนมที่เลี้ยงภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น:บทความทบทวนวรรณกรรม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 111-132
2020 exฐิติวิชญ์ ช้างเทศ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "บทความทบทวนวรรณกรรม: ปัจจัยด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 171-188

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 exWatcharadol Yeohsakul, exDamissara Aungkanukulvit, exChatyahorn Poemsap, exRattapong Sukkheewan, exChayanid Prasanwong, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Different concentrations of arabic, guar, and xanthan gums to the palatibility of captive slow loris (Nycticebus spp.)", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนส. ปวีณา เอ็นดู, exนส. รามนรี เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Carcinogenic risk in lead and cadmium contaminated and the potential ecological risk assessment in ground water and soil aroundmunicipal solid waste open landfill at Lop-buri Province, Thailand", 6th World One Health Congress 2020, 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2020, Edinburgh, Scotland ไอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2020 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัส PRRSV สายพันธุ์ US โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year International Petty Patent 3
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการการเก็บรักษาตับจระเข้เพื่อลดการเสื่อมคุณภาพโปรตีน", มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 75% และบริษัทปัญญาฟาร์มกำแพงแสน จำกัด 25%, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบแห้ง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบเปียก", Kasetsart University, 2020

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&BudgetYear=2020]