ผลงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.สาคร ชินวงค์, inนางสาววริฏฐา ทองสมุทร, inนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า, inนางสาวนพพร เลิศประเสริฐ, "“ตลาดนัดอิ่มเกษตร” การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่58, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=34]