Person Image

    Education

    • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
    • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเอกภัทร