แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอัญวราภรณ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอัญวราภรณ์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420597 ชื่อวิชา Seminar,5 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013