การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011201020092005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20102009 >>