Conference

Article
การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01057532 ชื่อวิชา Product. Plan. & Inven. Control Agro-Indus.,1 ธ.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประกอบการทำ Senior project ของนักศึกษา ปี 2010,1 ก.ค. 2010 - 15 มึ.ค. 2011