Conference

Article
การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายคุณลักษณะของวัตถุดิบในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง
Conference
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2552
Class
ชาติ
Date
21 - 22 พฤษภาคม 2009
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การทำนายระดับความหวานของผลไม้เพื่อการกำหนดระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อมในสายการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในงานนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2554”งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,28 ม.ค. 2011 - 5 ก.พ. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงาน และส่งมอบโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อการนำไปใช้งานของบริษัท,4 ม.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010