Copyrights

Article
ถาวร สิกขโกศล และ กนกพร นุ่มทอง แปล.2562.คัมภีร์ต้าเสวีย (มหาศึกษา) และ จงยง (ความเหมาะสมที่แน่นอน) สองคัมภีร์แก่นคำสอนของลัทธิขงจื๊อ.กรุงเทพ:สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจีนเกาะ.
Proprietor
สมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจีนเกาะ
License ID
ISBN 9786169348900
Class
ชาติ
Grant Date
10 ธันวาคม 2019
Related Link
-