Petty Patent

Article
สารผสมแป้งข้าวสำหรับอาหารกุ้ง
Proprietor
Kasetsart University
License ID
1212
Class
ชาติ
Grant Date
20 มกราคม 2004
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :SCT group การใช้ประโยชน์ :งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง ที่มีคุณภาพในด้านการคงตัวของอาหารกุ้งไม่แตกต่างจากอาหารกุ้งที่ผลิตโดยใช้แป้งสาลี และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารกุ้งโดยใช้แป้งที่มีราคาถูกและสามารถผลิตได้ภายในประเทศมาใช้ทดแทนแป้งสาลีที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาสูงกว่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารกุ้ง ส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งลดลง ทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น,17 ธ.ค. 2004 - 18 ก.ย. 2009