สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adaptationcar parking fee collectiondecentralizationDisasterEastern ThailandEconomic DevelopmentField Trip Learning Promotion Activitiesframinglocal democracylocal self governmentPak Kret MunicipalityPak Kret Municipality Pak Kret munucipalityParentprotest movementProtest MovementsRegional PlanningSatisfactionsocial administrationSocial Network Analysisweaving wisdomกลุ่มผ้าทอมัดหมี่กลุ่มแม่บ่้านเกษตรกรดงยางพิบูลย์การกระจายอำนาจการควบคุมยาสูบในชุมชนการจัดการขยะชุมชนการจัดการความขัดแย้งการจัดการความรู้การจัดการวัฒนธรรมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่การจัดบริการสาธารณะการจัดสรรทรัพยากรการแจ้งย้ายที่อยู่การบริหารงานการบริหารงานด้านวัฒนธรรมการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมการบริหารและพัฒนาสังคมการบริหารองค์กรและหน่วยงานราชการการปกครองท้องถิ่นการประท้วงการประเมินผลการผลิตผ้ามัดหมี่การฝึกอบรมการฝึกอาชีพการพัฒนาสังคมการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการยกระดับการผลิตการวิเคราะห์เครือข่ายการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยสถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมศักยภาพการสร้างความสุขในองค์กรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโรงไฟฟ้าความคิดเห็นความต้องการความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นความโปร่งใสความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ปกครองความมั่นคงทางสังคมความยุติธรรมในการพัฒนาความยุติธรรมในการพัฒนา การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลความร่วมมือความสุขความสุข สุนทรียสาธกความสุข ชาวนาความสุขในการดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทยคุณภาพชีวิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลเทศบาลนครปากเกร็ดธรรมนูญชุมชนนโยบายสาธารณะนวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมสังคมแบบจำลองประชาธิปไตยท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นปรัชญาผลิตผ้ามัดหมี่ผ้าทอมัดหมี่ผู้นำองค์กรผู้ปกครองผู้รับบริการสวัสดิการสังคมสังคมวิทยาสาขาพัฒนาสังคมสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมสุขภาวะผู้สูงอายุหวย ผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Executives


Persons (สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 116 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 68 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)