ผลงานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 5 ปีล่าสุด
 

Year:

<< 2017201620152014 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20202016 >>
Publish Year National Conference 1
2020 exนายสุรเดช พลายแสง, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมมอญของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษายุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สภาวะของความท้าทาย”, 20 พฤษภาคม 2020, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=08]