แน้วโน้มรางวัลของวิเชียร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์,exKaewkhao, J.,exPhachana, K.,exLimsuwan, P.,"Crystal structure and morphology dependence of the phase of mollusc shell: A case study of XRD, SEM and ESR", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011