Award

Article
การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร
Award
ชมเชยภาคโปสเตอร์
Branch
พืช
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
31 ธันวาคม 2011
Related Link
-

This award was given to:

Award From Conference

การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร