Award

Article
การประกอบสร้าง "ไทย" ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษาเชิงวาทกรรม
Award
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการนำเสนอผลงานวิจัย
Branch
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การศึกษาและภาษา
Doner
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
Class
ชาติ
Received
13 มกราคม 2012
Related Link
-