Award

Article
ผลกระทบของปริมาณสารอินทรีย์ต่อการกำจัดไนเตรทในตู้เลี้ยงปลาระบบปิดโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน
Award
รางวัลชมเชย
Branch
วิทยาศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
31 มกราคม 2012
Related Link
-