Conference

Article
ผลกระทบของปริมาณสารอินทรีย์ต่อการกำจัดไนเตรทในตู้เลี้ยงปลาระบบปิดโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (ISBN: 9786167522050)
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-