Award

Article
สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด
Award
รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
Branch
พืช
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
6 ธันวาคม 2018
Related Link
-