Award

Award
การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยเเลนด์ 4.0"
Branch
-
Doner
สวก. มอบโดย นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Class
นานาชาติ
Obvious
ผลิตกระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าว
Received
8 มีนาคม 2017
Related Link
-