Award

Article
ไข่ออนเซ็นในน้ำซุปปลาแพนกาเซียสดอร์รี่
Award
รางวัล Grand Prize โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด
Branch
Food for Elderly
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด
Received
23 มกราคม 2016
Related Link
-