ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
-
GGG
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

-

GGG

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

Email: fengddc@ku.ac.th

Phone Number: 029428555 ค่อ 2107

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ศ.สุวิมล สัจจวาณิชย์

Email: fengsusa@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-7565

ผศ.ปริญญา ฉกาจนโรดม

Email: fengpryc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999

ชญานี ทิพยเสม

 

 

ประภัสสร แก้ววิจิตร

 

 

ฐาปนี ศรีชุมพวง

 

 

ผจงกิจ บุญอนันต์วงศ์

 

 

สโรชาพัชร์ สุทธิกุลสมบัติ

 

 

ธัช ภัทรธรรมกุล

 

 

กัญฐพัศธ์ อมรรัตน์ธำรงค์

 

 

ธนัท ทิพย์มาลัย

 

 

สหัสยา ประเสริฐวงศ์

 

 

สุกานดา อังกูรพิพัฒน์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

Cristina Leonelli

 

 

Greg Heness

 

 

Kunio Ishikawa

 

 

กัลยา ศุพุทธมงคล

 

 

จรูญ จันทร์สมบูรณ์

 

 

ปริญญา จินดาประเสริฐ

 

 

ปาจรีย์ ถาวรนิติ