โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
-
GGG
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
30
2549 การประยุกต์เถ้าชานอ้อยเพื่อใช้งานก่อสร้างอย่างยั่งยืน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ
2549 กลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Dr. David J Wood, รศ. กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, Prof.Dr. Kimihiro Yamashita
2550 กลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Dr. David J Wood, รศ. กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, Prof.Dr. Kimihiro Yamashita
2551 การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รศ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ ( สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 % ), Prof. Dr. Kimihiro YAMASHITA (สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 %)
2552 การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, สุภัตรา ทิพพิลา, รศ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ ( สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 % ), Prof. Dr. Kimihiro YAMASHITA (สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 %), น.ส. ปาลิดา ทักษนนท์, น.ส. ธีราภา สุพรรณโรจน์, น.ส. กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, น.ส. คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, น.ส. พรพิมล ขันธจินดา, นายธเนศ ณ วิเชียร, ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
2553 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุภัตรา ทิพพิลา, สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, Prof. Dr. Kimihiro YAMASHITA
2553 การผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ, ศุภกิจ นนทนานันท์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ศมณพร สุทธิบาก, นายณพล อยู่บรรพต, นายเกียรติคุณ ทองแดง
2553 การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเล, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2553 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของวัสดุคอนกรีตและการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในชิ้นส่วนโครงสร้างในสภาพแวดล้อมชายทะเล, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2554 การขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, Prof. Dr. Kimihiro YAMASHITA, นางสาวคนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, นางสาวพรพิมล ขันธจินดา, นายธเนศ ณ วิเชียร, นางสาวสุภัตรา ทิพพิลา, ชนะ รักษ์ศิริ
2554 การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเล, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ปิยะ โชติกไกร, ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
2554 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของวัสดุคอนกรีตและการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในชิ้นส่วนโครงสร้างในสภาพแวดล้อมชายทะเล, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
2554 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย, สุวิมล สัจจวาณิชย์, กฤษณ์ วันอินทร์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
2554 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุมากกว่า 25 ปี, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2555 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย, สุวิมล สัจจวาณิชย์, กฤษณ์ วันอินทร์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
2555 การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, นางสาวธีราภา สุพรรณโรจน์
2556 การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Prof. Cristina Leonelli, ชญานี ทิพยเสม
2557 การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, Prof. Cristina Leonelli, ชญานี ทิพยเสม
2558 การสังเคราะห์กระดูกเทียมจากจีโอโพลิเมอร์ชนิดเมตาเคโอลินผสมและเคลือบด้วยไฮดรอกซี่อาปาไทต์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ดร.ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์, ดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, นางสาวชญานี ทิพยเสม, นายศิลาวัฒน์ เรืองจันทร์
2558 การศึกษาการเกิดสนิมเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะเปิดเผยรุนแรงกว่า 30 ปี โดยเกลือคลอไรด์ในดิน, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2558 บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก, ภัทรนันท์ ทักขนนท์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สุุมล ยางสูง
2558 พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมจากแหล่งในภาคกลางและแนวทางป้องกันโดยใช้สารปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, กฤษณ์ วันอินทร์, Prof. Dr. H.Yokota, Dr.Jason Ideker
2558 แนวทางการตรวจสอบความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในคอนกรีตและแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้สารปอซโซลานชนิดปรับปรุงขึ้น, สุวิมล สัจจวาณิชย์, จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, Prof.H.Yokota, Dr.Jason Ideker
2559 พฤติกรรมและการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมจากแหล่งในภาคกลางและแนวทางป้องกันโดยใช้สารปอซโซลานที่ปรับปรุงขึ้น, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, กฤษณ์ วันอินทร์, Prof. Dr. H.Yokota, Dr.Jason Ideker
2559 แนวทางการตรวจสอบความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาด่างกับมวลรวมในคอนกรีตและแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตโดยใช้สารปอซโซลานชนิดดัดแปลง, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ศ.ฮิโรชิ โยโกตะ, ดร.เจสัน อิเดเคอร์
2559 การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรงของกำลัง ยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รศ.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล, น.ส.ฐาปนี ศรีชุมพวง
2560 ความสวยงามและสมบัติทางแสงของกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, นางสาวฐาปนี ศรีชุมพวง, ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล
2560 ผลกระทบจากการชะจากมวลรวมต่อพฤติกรรมการขยายตัวจากASR ของมอร์ตาร์และคอนกรีต และอิทธิพลของช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในเนื้อโครงสร้างจุลภาคต่อแนวทางจัดการป้องกัน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, กฤษณ์ วันอินทร์, ปิยะ โชติกไกร, จักรพันธ์ เทือกต๊ะ
2560 การพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อการใช้งานทางการแพทย์, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, น.ส.ชญานี ทิพยเสม, Prof. Christina Leonelli, ดร.ปาจารีย์ ถาวรนิติ, ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2561 อิทธิพลของยิทเทรีย-สเตบิไลซ์เซอร์โคเนีย (YSZ) ต่อกลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งสำหรับวัสดุบูรณะทางทันตกรรม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, กั, สุ, ฐา

External Project

Year
External Project
32
2549 คอนกรีตผสมดินขาวแลเถ้าลอยสำหรับงานซ่อมชนิดเทบาง, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2543 คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
2544 คุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตผสมเถ้าลอย, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2544 การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
2541 การเปรียบเทียบการพัฒนากำลังคอนกรีตจากการใช้เต้าลอยคละและแยกขนาดจากโรงไฟ้ฟ้า, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2552 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, สุชาติ เหลืองประเสริฐ, วันชัย ยอดสุดใจ, ปิยะ โชติกไกร, สุวิมล สัจจวาณิชย์, สุนีรัตน์ กุศลาศัย, กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
2552 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม, ศุภกิจ นนทนานันท์, ณพล อยู่บรรพต, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, ศมณพร สุทธิบาก
2553 ผลของขนาดของชั้นเรียนและวิธีการสอนต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร (01213211), ปริญญา ฉกาจนโรดม, ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, อัมพิกา บันสิทธิ์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, พรทิพย์ เล็กพิทยา
2554 การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไมโครเวฟต้นแบบเพื่อการเผาซินเทอร์ผงโลหะและผงเซรามิก, ปริญญา ฉกาจนโรดม
2555 ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, กฤษณ์ วันอินทร์
2555 โครงการย่อย การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ปิยะ โชติกไกร, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2555 การพัฒนาโฟมกลาสจากเศษแก้ว, ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาว เมธาวี วรรณภพ, Pitcharat Ineure
2554 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครวสร้างหอหล่อเย็น, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, ปิยะ โชติกไกร, วันชัย ยอดสุดใจ, สุวิมล สัจจวาณิชย์, กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, ดร.ประวีณ ชมปรีดา
2557 การใช้พลาสมาในการเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี, ปริญญา ฉกาจนโรดม
2557 การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อรทัย จงประทีป, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, พีระพงศ์ ตริยเจริญ, นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
2558 การใช้เส้นใยบะซอลต์แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แผ่นซีเมนต์เสริมแรง, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร.นันทพร คงคะจันทร์, ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, ผศ.ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2558 การศึกษาออกแบบและพัฒนาส่วนผสมคอนกรีตที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและการแตกร้าวของโครงสร้างหอหล่อเย็น, ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, สุวิมล สัจจวาณิชย์, วันชัย ยอดสุดใจ, ปิยะ โชติกไกร, กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, ประวีณ ชมปรีดา
2557 การเสื่อมสภาพของคอนกรีตจากปฏิกิริยาด่างกับมวลรวม, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2557 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรากร ไม้เรียง, ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, สุวิมล สัจจวาณิชย์, รศ.ดร.นพดล เพียรเวช, สมชาย ประยงค์พันธ์, Dr.Goran Arangelovski, สุริยน เปรมปราโมทย์, สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, นายชิโนรส ทองธรรมชาติ, นายมนตรี จินากุลวิพัฒน์, นายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์, นายจิตรกร ประสมศรี, นายรัฐธรรม อิสโรฬาร, นายจิรวุฒิ แสนเมือง, นายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา, นางสาวพนารัตน์ ขำวงฆ้อง, นายเจษฎา เฟื่องอักษร, นายเมฆ เมฆขาว, นายสมประสงค์ มีศิริ, น.ส.สุธาสินี อินตุ้ย
2559 ฉนวนจากกาบมะพร้าวสำหรับป้องกันความร้อนและเสียงภายในอาคารเพื่อใช้แทนฉนวนแร่ใยหิน, รติพร มั่นพรหม, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร.วิชิต ประกายพรรณ, ผศ. ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ. ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
2559 การปรับปรุงสมบัติวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์, ปริญญา ฉกาจนโรดม
2560 การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง, ปริญญา ฉกาจนโรดม, นาย พัสกร สอนประสาร
2561 การยกระดับสมรรถนะของเส้นใยะซอลต์และการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อผลิตเส้นใยบะซอลต์, ปริญญา ฉกาจนโรดม
2561 การแปรใช้ใหม่ของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, นาย พีรพัฒน์ พาหสุวัณโณ
2561 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ผศ.ดร.สุรัตน์ วรรณศรี, อรทัย จงประทีป, ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร.อัจฉรา คำกองแก้ว
2560 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60), นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล
2561 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode, สุวิมล สัจจวาณิชย์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, ธนวรรธก์ มีศักดิ์
2560 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, กริสน์ ชัยมูล
2562 อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ดร.ชญานี ทิพยเสม, กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ตอบสนองต่อแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ศรัณยา วันเพ็ญ
2563 ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, สิริรัตน์ นิยม
2563 การพัฒนาสูตรผสมเพื่อผลิตเส้นใยจากเถ้าลอยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน, ปริญญา ฉกาจนโรดม, สุรีรัตน์ ผลศิลป์, ดร.วิชิต ประกายพรรณ, ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพร คงคะจันทร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล