ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
-
GGG
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2545
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2545
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
5
2559 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended geopolymers 2.Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 1.6
2559 ปริญญา ฉกาจนโรดม, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials 2.Statistical Analysis of Binder Behavior during Debinding Step in Powder Injection Molding (PIM) มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi)0.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556)0 (Pi ปี 2555) 0ค่า Pi รวม = 0.5
2559 สุวิมล สัจจวาณิชย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of RhyoliteMortar Bar มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555)0.125 ค่า Pi รวม =0.375
2555 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ , ผลงาน: ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจากด้านบนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น ประจำปี 2555
2545 สุวิมล สัจจวาณิชย์, Outstanding Technologist Award 2002

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
11
2561 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาวอารียา มงคลขจิต, นางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี, ดร. วินิต บัวเพ็ชร, รางวัลชมเชย ประเภท ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา, ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก, 23 มีนาคม 2561
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, ผศ. นันทพร คงคะจันทร์ , ผศ. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, รางวัลชมเชย ประเภทจูเนียร์ จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน, 30 มกราคม 2560
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาวณัฐธิดา อนุกูลพันธ์, นางสาวมิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , รางวัลรองชนะเลิศประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 , การลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยการใช้สารเคมี, 30 มกราคม 2560
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นางสาวรภัส ธนสารกุล, นายธิปก ด่านอุดมสิน, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , รางวัลชมเชยประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559, การแปรใช้ใหม่ของเศษกระเบื้องหลังคาเพื่อมุ่งสู่กระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste), 30 มกราคม 2560
2560 ปริญญา ฉกาจนโรดม, นายพีรพัฒน์ พาหุสุวัณโณ, นายพัสกร สอนประสาร, ดร. วิชิต ประกายพรรณ , รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทนิสิต จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 , การปรับปรุงสีผิวและสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ, 30 มกราคม 2560
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Best Poster Award - 1st Runner Up, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Binder Dissolution Behavior during Debinding Step using Statistical Methods, 9 กันยายน 2558
2558 ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ.ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, Best Poster Award-2nd Runner Up, Powder Injection Molding of Mullite: The Study of Mechanical and Physical Properties of the Sintered Products using Statistical Methods, 9 กันยายน 2558
2558 ผศ.ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, วารุณี บวรเกียรติแก้ว, Best Poster Award-1st Runner Up, The Fabrication of Refractory Cordierite from Aluminium Buff Mixture, 9 กันยายน 2558
2557 ปริญญา ฉกาจนโรดม, Nuntaporn Kongkajun, พยูร เสนทองแก้ว, Best Poster Award, Application of Numerical Method and Statistical Analysis in the Integrated Intensity Calculation of the Peaks from the XRay Diffraction (XRD) Pattern of alphaIron, 16 ธันวาคม 2557
2549 ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, จุฑามศ จงสงวน, ธิปัตย์ บำรุงเวช, Best Paper Award, Machinable Glass Ceramics for Dental Applications, 10 พฤศจิกายน 2549
2548 สุวิมล สัจจวาณิชย์, วรากร ไม้เรียง, ศุภชัย สินถาวร, Award for for the Best Technical paper, Kasetsart University Symposium, 1 February 2005. , “ Some Effects on Datum Temperature for Maturity Application on Fly Ash Concrete” , 1 กุมภาพันธ์ 2548