Search Result of "Labview"

About 25 results
Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบอุปกรณ์คัดแยกข้าวด้วยโปรแกรม LabVIEW (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์คัดแยกข้าวด้วยโปรแกรม LabVIEW (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best oral presentation award (2017)

ผลงาน:การทดสอบอุปกรณ์คัดแยกข้าวด้วยโปรแกรม LabVIEW

นักวิจัย: Imgวีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล Imgกนกกร กิ่งไม้กลาง Imgทฤษฎี ทีฆกุล Imgนันทนา บุญชู Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Demonstration of a Gas-Sensing Application for a Gas Switch Device Using the LabVIEW-Based Measurement System)

ผู้เขียน:ImgThongchai Panmatarith

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A standard ceramic method was used to prepare ZnO+0.01Sb2O3 ceramics. The measurements and processing of the data were made using: an LP connector, a data acquisition card, a computer and the LabVIEW program. The gas-response characteristics of the sample to NH3 vapor were investigated. Result showed that the resistance of the sample at room temperature decreased in the interval of 4.4 M? –3.7 MW in the presence of NH3 gas at 30?C in normal atmospheric conditions. NH3 gas responsivity (G) was -15.909%. The result indicated a potential application in a low-cost NH3 gas switch device. The application of ZnO+0.01Sb2O3 gas ceramics as an NH3 gas switch device was investigated at room temperature. The results showed that the voltage drop across the sample decreased in the presence of NH3 gas. The operation as an NH3 gas switch device used the comparison of the voltage drop across the sample with a setpoint voltage (2.03 V). This result controlled the operation of a relay, solid state relay and gas alarm, respectively. It showed that the sample could be used as an NH3 gas switch. The system has been in operation for a year and all components have functioned well.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 1, Jan 09 - Mar 09, Page 210 - 215 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรม LabVIEW ในการตรวจสอบความผิดปรกติของนมกล่อง UHT โดยไม่ทำลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์โปรแกรมแลบวิวสำหรับการตรวจสอบความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที.บรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตบางเขน

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยเพื่อนำบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล ARM มาใช้ในการทำโครงงานและการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมการบิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Img

Researcher

นาย ธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

The Study and Design of Non-Destructive Testing Based on Eddy Current

ผู้แต่ง:Imgนายปัญญา พาสิงห์ศรี, ImgDr.Pongsakorn Jantaratana, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Dairy Farm Machinery , Dairy Process Engineering

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

Researcher

ดร. ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์การควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องจักรกลเกษตร, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

Resume

12