Search Result of "Invariant"

About 22 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลเฉลยยืนยงของแบบจำลองพิเศษของเกรเดียนต์ของไหล (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Prakrong Voraka, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

ผลเฉลยยืนยงในรูปตัวแปรลากรานจ์ของสมการน้ำตื้นในการประมาณบุสสิเนส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองลดขนาด และการควบคุมไม่เชิงเส้นของ atomic force microscope โดยอาศัย piecewise invariant manifold

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:System Dynamics, Vibration, Control, Nonlinear Dynamical System, Structural Dynamics, Micromanipulation, Atomic Force Microscope, Application of Machine Vision, Robotics and Automation

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาวิธีวัดการขจัดโดยการใช้เทคนิคการจับคู่ภาพ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ความเป็นเฉพาะในมอดูลคาทิกอรี และการวางนัยทั่วไปสำหรับอินเจคติวิที

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิตรลดา สมทรัพย์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แบบจำลองฮาร์โมนิค n sup (th) อินเจคชันล็อกด้วยระบบเชิงเส้นที่ไม่ขึ้นกับเวลาและการประยุกต์ใช้งาน

Img

ที่มา:วารสาร เทคนิค (Technic Magazine)

หัวเรื่อง:รูปแบบการเคลื่อนที่ทั่วไปแบบไม่เชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนที่ของโครงสร้าง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโปรแกรมกราฟฟีกด้วยโอโอพี สำหรับ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม เชิงเส้นเอสไอเอสโอ ที่ไม่แปรตามเวลา

ผู้เขียน:Imgชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย

ประธานกรรมการ:Imgสุศักดิ์ ทองธรรมชาติ

กรรมการวิชาเอก:Imgสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : On Derivations of BCC-algebras)

ผู้เขียน:Imgชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์, Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In this paper, the notions of left-right (resp. right-left) derivations of BCC-algebras are studied and some properties on derivations of BCC-algebras are investigated. This paper also considers regular derivations and the d-invariant on ideals of BCC-algebras.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 2, Apr 09 - Jun 09, Page 398 - 401 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

On Derivations of BCC-algebras

ผู้แต่ง:Imgชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์, ImgDr.Utsanee Leerawat, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Symmetries of the shallow water equations in the Boussinesq approximation

ผู้แต่ง:ImgDr.Prakrong Voraka, Assistant Professor, ImgKaewmanee, C, ImgMeleshko, SV,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Visual content representation using semantically similar visual words

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

ผลเฉลยแท้จริงของสมการของไหลหนึ่งมิติที่พลังงานภายในอยู่ในรูปแบบพิเศษ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การออกแบบเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต (CAD/CAM/CAE)

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตรลดา สมทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Finite Element Analysis, Time Discontinuous Galerkin Method, Finite Element Based Fatigue Analysis, Experimental Stress Analysis, Moire Interferometry, Digital Image Correlation, Inverse Problem, Identification of Material Parameters

Resume

12