Search Result of "Azadirachtin"

About 15 results
Img

งานวิจัย

ผลของสารอะซาไดเรคตินต่อโปรตีนคิวติเคิลในหนอนกระทู้ผัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgฐิตารีย์ อยู่บุญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Toxicity of Neem-based Insecticides on Non-target AquaticInvertebrates: A Mini Review

ผู้แต่ง:ImgDr.Boonsatien Boonsoong, Associate Professor, ImgDr.Vasakorn Bullangpoti, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด ในแง่ ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และการประยุกต์ใช้, อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงปอ

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย สรพงษ์ไพศาล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกำจัดแมลงศัตรูพืช

Resume