Search Result of "Ag-loaded"

About 4 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ประยุกต์ เกี่ยวกับ พลังงาน ไฟฟ้า แม่เหล็ก เกษตร สิ่งแแวดล้อม เป็นต้น

Resume