Search Result of "ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ผู้เขียน:Imgจตุพร สวัสดี

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img
Img

Researcher

ดร. สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า, วนเกษตร, วิทยาศาสตร์ไฟป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume