Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
 • วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

attitudebehavior based on sufficiency economy philosophyCALL CENTER AGENTComplianceConservation regulationcoping behaviorDependencyemotionEMOTIONAL INTELLIGENCEExperience of caringFamilyfocused ethnographygrandchildrenguidehappiness at workJOB PERFORMANCElocus of controlnational park visitorneeds for achievementolder adultOrganizational citizenship behaviorOrganizational cultureOrganizational justiceperception of sufficiency economy philosophypersonalityPHYSICAL ACTIVITYPredictive modelprofessionQualitative Studyquality of work liferecreation conflictStressSuffering – happiness Elderlytouristtowardswork behaviorการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การการทดสอบทางจิตวิทยาการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาแบบทดสอบและการคัดเลือกบุคลากรการรับรู้การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การการรับรู้ความสามารถในการตัดสินใจการรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงานการวิจัยเชิงคุณภาพการสนับสนุนทางสังคมครอบครัวครอบครัวไทย ความเข้มแข็งของครอบครัวความเครียดความฉลาดทางวัฒนธรรมความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ ความผาสุก การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ความทุ่มเทต่อองค์การ (Employee Engagement)ความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงานความพึงพอใจในชีวิตความยุติธรรมในองค์การความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองความไว้วางใจภายในองค์การความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานความสามารถในการฟื้นคืนได้ความสุขในการทำงานความอยู่ดีมีสุขความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวคุณลักษณะงานโครงสร้างจิตวิทยาการฝึกอบรมจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชาวน์อารมณ์เด็กทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทัศคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ทุกข์-สุขผู้สูงวัยบริหารธุรกิจบุคลิกภาพบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายผลิต บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความฉลาดทางวัฒนธรรม การปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมแบบสอบถามเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับปฏิบัติการพฤติกกรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการอนุรักษ์นกพลังสุขภาพจิตภาวะพึ่งพารุ่นลักษณะส่วนบุคคลวงจรชีวิตวัฒนธรรมองค์การสนทนากลุ่มสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยอีสานอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Interest

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Bird conservation behavior of local people within the communities surrounding Khao Sam Roi Yot National ParkSawasdee C., Phongkhieo N., Nieamsup T.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
33(3),pp. 419-428
1
2Predictive model of conservation regulatory compliance: Evidence from thailand’s national park visitorsSangchoey T., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2020EnvironmentAsia
13(1),pp. 163-173
0
3Recreation conflicts in national parks and coping behaviors of park visitorPrathumthin S., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
42(2),pp. 415-420
0