Journal

American journal of applied sciences (ISSN: 15469239)
9
2
271-277
กุมภาพันธ์ 2012
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่นหลักใน 4 ภูมิภาค

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205314 ชื่อวิชา Digital Signal Processing,13 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011