Journal

Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. cubense
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
45
3
451-460
พฤษภาคม - มิถุนายน 2011
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,27 ส.ค. 2014 - 3 ธ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,1 มิ.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,6 มิ.ย. 2012 - 12 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,13 มิ.ย. 2011 - 29 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,8 มิ.ย. 2010 - 21 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,8 มิ.ย. 2009 - 14 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :การแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคไตรพลายของกล้วยน้ำว้า ,3 ก.ย. 2007 - 11 ก.ย. 2014