Journal

Author

Output From Project

การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012