Journal

Acta Physiologiae Plantarum (ISSN: 01375881)
33
1
123-128
มกราคม 2011
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การค้นหาและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเป็นเอมบริโอในปาล์มน้ำมัน โดยใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีและเทคนิคทางโปรติโอมิก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพัปาลืมแบบก้าวกระโดด แหล่งทุน :สวก.,1 ก.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมนักวิจัยปาล์มน้ำมันจากประเทศพม่า,6 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทโกลเด้นเทเนอร่าจำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการขยายพันธุ์ปาล์ม,1 ม.ค. 2011 - 7 พ.ค. 2012